משלוח חינם בקנייה מעל 229 ש״ח

הסל שלך

הסל שלך ריק

1. כללי

חברת ניאושופ ® שיווק והפצה (להלן – "החברה") פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") למטרות רכישה מקוונת, ידע והשכלה שלך. באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים למחלות שונות ו/או למצבים רפואיים שונים ולטיפול בהם. מובהר כי אין בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר משום המלצה רפואית ו/או טיפולית. במידה והינך סובל ממחלה ו/או בעיה רפואית כלשהי, אנו ממליצים בפניך לפנות, ללא דיחוי, אל הרופא המטפל שלך או אל איש מקצוע אחר בתחום הרפואה.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלהלן (להלן – "מדיניות הפרטיות") בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, אתה מאשר שקראת, הבנת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שמדיניות הפרטיות שלהלן תחייב אותך, ממש כאילו היית חותם עליהם. אם אינך מעוניין שמדיניות הפרטיות תחייב אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר.

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונתה.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

2. מסירת מידע ושימוש במידע

החברה מכבדת את הפרטיות של משתמשיה ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מגלים לאתר.

הואיל והאתר פועל בסביבה מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או קבוצת ניאופרם ו/או מי מטעמם בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע האמור.

במסגרת השימוש באתר, יתכן שתתבקש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני, מידע בדבר מוצרים בהם אתה מתעניין או מוצרים שתרכוש ועוד. חלק מפריטי המידע האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי האתר. השימוש במידע זה נועד על מנת לאפשר מכירה וגם על מנת לשפר וליעל את השירות באתר. עליך למסור רק פרטים מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. חלק מהמידע שנמסר הוא סטטיסטי במהותו ואינו מזהה אותך אישית ואולם משתמשים שיקלידו את פרטיהם אשר יש בהם כדי לזהות אותם אישית כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם להיכלל ללא מגבלת זמן במאגר המידע שמנהלת קבוצת ניאופרם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי קבוצת ניאופרם ו/או החברה תשלח אליהם חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות. לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע לשמירתו במאגר, אך ישנם שירותים שלא יסופקו אם לא יימסר המידע. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר, לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ולצורכי משלוח דוגמיות של המוצרים להתנסות. כמו-כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסוימ/ת. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה החברה רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות טקסט, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך; (ד) מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.

החברה לא תעביר את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:

א. במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות; ב. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה והחברה מעוניינת להתחקות אחר שימושם באתר, למנוע גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילותם של המשתמש פוגת בהם; ג. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי; ד. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין החברה ; ה. במקרה של ביצוע שירותים מצדדים שלישיים בנוגעים לעסקה ולרכישת המוצרים באתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה, לרבות חברות קשורות להחברה וכן כתובת משלוח ומספר טלפון לתיאום מועד ההגעה לחברת המשלוחים; ו) במקרים בהם החברה תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הינך משתמש. באתר זה נעשה שימוש ב-Cookies והנך מסכים לשימוש זה בצפייה ושימוש באתר. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

3. השימוש הנעשה בפרטים האישיים

בעת ההרשמה למועדון הלקוחות באתר, כמו גם פניות לתגובות לשירות שהוצע דרך האתר, הנך מתבקש להזין את פרטיך האישיים כפי שפורטו לעיל. בעת הזנת פרטיך האישיים הנך נותן הסכמתך לכך שהפרטים הללו ישמרו על-ידי מנהלי האתר ויכללו במסגרת מאגר המידע המצוי בבעלות מנהלי האתר והמנוהל על-ידיהם.

מידע בגין תלונות לצורך המשך טיפול עשוי להיות מועבר לארגון אמון הציבור (מלכ"ר) זאת בכדי לקדם את טובתו של הצרכן, בהתאם לנוהלי אמון הציבור, אלא אם הצרכן הודיע במפורש כי אינו מעוניין בכך. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לפנות אליך בנושאים שונים, שיווקיים ופרסומיים בכתובתך האישית, לרבות דואר ותיבת דואר אלקטרוני. בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לעשות שימוש בפרטיך האישיים לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך סקרים, ושירותים פנימיים של האתר.

בעצם הזנת פרטיך האישיים באתר, הנך מעניק למנהלי האתר ו/או מי מטעמם את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל בפרטיך האישיים ובכך הנך מוותר על הזכות לטעון כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לאמור. נוסף לכך, הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלכם ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם בפרטים האישיים שלכם כאמור.

במידה שהנך מעוניין לעיין בעצמך במידע האישי שנמסר על ידכם ו/או שנאגר על ידי מנהלי האתר או מי מטעמם ומצוי במאגר המידע של מנהלי האתר או שאינך מעוניין עוד להיכלל במאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין עוד לקבל דיוור ישיר ו/או מידע על שירותים כאמור, עליך לדרוש זאת במפורש ובכתב ממנהלי האתר יש לוודא כי פנייתך הגיעה ליעדה, ככל והפניה הגיעה, מנהלי האתר מתחייבים להיענות לדרישה.

בעת הרשמה או התחברות לאתר באמצעות facebook ו/או google, המידע שאנו לוקחים מחשבון הפייסבוק והגוגל שלכם הינו שמכם, כתובת הדוא"ל ותמונת הפרופיל.
נתונים אלו משמשים לכניסה מהירה לאתר ומטרתם להקל על תהליך הכניסה ובקשת השירות. 
המידע נשמר בבסיס נתוני האתר ומשמש להרשמה וכניסה מהירה לאתר ומהווה הסכמה על תנאי השימוש באתר. 
במידה וברצונכם להסיר את פרטי המשתמש שלכם מהאתר ו/או ישנה כל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה - אנא כתבו לנו בקשה המפרטת את פרטי המשתמש אותו תרצו להסיר ו/או שאלתכם ל: info@dr-or.co.il

4. השימוש הנעשה במידע האחר

מנהלי האתר מפקחים באופן ממחושב על השימוש שהינך עושה באתר, זאת באמצעות "עוגיות" (Cookies) או באמצעים אחרים וזאת על מנת שתוכל להנות מהשימוש באתר בצורה המיטבית. בעצם גלישתך באתר, כפוף לאפשרותך לחסום קבלת "עוגיות", הנך מסכים לכך שנעשה במידע האחר כל שימוש שנמצא לנכון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת המידע לגורמים חיצוניים, בין היתר, לגופים עמם מצויה החברה בשיתופי פעולה מסחריים כלשהם ו/או לגופים המפרסמים פרסומות מסחריות באתר ו/או לאתרים המקושרים לאתר באמצעות קישורים. ויודגש שוב, כי המידע האחר אינו כולל את פרטיך האישיים.

בעצם שימושך באתר, הנך מעניק למנהלי האתר ו/או מי מטעמם את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל במידע האחר אודותיך ואינך תהא רשאי לטעון כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שתוגש על ידך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם במידע האחר אודותיך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים למנהלי האתר ו/או מי מטמעם על פי כל דין.

מנהלי האתר אינם ולא ייחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. כמו כן, האתר הנ"ל יהא רשאי להטמיע ולהשתמש בשירותים של פרסום תצוגה ורשימות שיווק מחדש של חברת גוגל אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים לצורך זה.

משתמש רשאי לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצג לו, פרטים על אפשרות זו ניתן ליישם בקישורים שמופיעים לעיל -
כאשר אתה מבקר באתר או בעמודי נחיתה שלנו, מותקן במכשיר שבו אתה משתמש קובצי cookies אשר מאפשרים להתאים ולהציע לך מוצרים העשויים לעניין אותך.
חלק מה cookies בהם אנו נעזרים מקורם בצד שלישי, שרותי הפרסום של פייסבוק, גוגל ורשתות חברתיות.

כדי לא לקבל עוגיות cookies ניתן לחסום אפשרות זו בדפדפן שלך​:

להסרה משרותי גוגל אנליטיקס –
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

להסרה משרותי הפרסום של גוגל  / התאמת אישית של מודעות –
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

למידע על השימוש של גוגל בעוגיות –
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads

להסרה/שליטה בשרות הפרסומות של פייסבוק –
https://www.facebook.com/policies/cookies

5. זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב, במידע שמוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם או ברור רשאי לפנות להחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. 

6. העדר אחריות

השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד. בשום מקרה החברה ו/או קבוצת ניאופרם או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

7. שיפוי

הנך מתחייב לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מהחברה, קבוצת ניאופרם, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, הספקים והשותפים שהם צדדים שלישיים מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של מדיניות הפרטיות על ידך, או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (לרבות רשלנות או התנהגות בעוולה), או של כל אדם אשר יתחבר לאתר באמצעות החשבון שלך.

8. שונות

מדיניות הפרטיות זו ביחד עם התקנון וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין החברה בקשר למוצר או לשירות מסוים שלה, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין החברה וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

אינך רשאי לשנות או לתקן מדיניות הפרטיות זו ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת החברה.

אם יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת במדיניות הפרטיות אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, אזי, אתה מבין ומסכים כי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התנאים וההוראות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים.

הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות מדיניות הפרטיות, יוכפפו לדין הישראלי לבד (ללא הפנייה לדין זר), וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות מדיניות הפרטיות תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

כל כותרות הסעיפים המשמשות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות מדיניות הפרטיות או בקביעת משמעותם.

9. למעבר לעמוד תקנון האתר - לחצו כאן>>


© כל הזכויות שמורות. ט.ל.ח.