תקנון מבצע יום האישה 2018 - "עגילים מתנה בקנייה מעל 250 ₪"

חברת דוקטור עור

מבוא
 
חברת ד"ר עור בע"מ (להלן: "החברה") תערוך מבצע באתר הבית של דוקטור עור באינטרנט www.dr-or.co.il ("האתר"), בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן ותקנון האתר. 
מהות המבצע היא שרוכש שרכש מוצרי ד"ר עור באתר בתקופת הפעילות, ממגוון סדרות המוצרים המופיעים באתר אשר יקבעו מעת לעת על פי שיקול הדעת של החברה, בקניה ב- 250 ₪ ומעלה, יהיו זכאים לקבל זוג עגילי משושה מצופי זהב. מדגם אשר תבחר החברה בשיקול דעתה המוחלט מעת לעת ("המתנה") של מעצבת התכשיטים הילה אסא ("הספק"); המבצע מוגבל ל-150 יחידות עגילים ו/או עד גמר המלאי ו/או עד תום תקופת המבצע ("הפעילות").
 
רכישה באתר והשתתפות במבצע מהווה אישור מצד הרוכש כי הוא קרא את תנאי תקנון זה ואת תקנון האתר, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה, הספק ו/או מי מטעמם ו/או את עובדיהם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם התחרות. 
 
1. הגדרות 
 
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
 
1.1. "כתובת החברה" - רח' השילוח 6, קרית מטלון, פתח תקווה.  
 
1.2. "תקופת הפעילות" – הפעילות תחל ביום 6.3.18 בשעה 23:59 ותסתיים ביום 13.3.18 בשעה 23:59. 
 
1.3. "התקנון" – הוראות תקנון זה אשר יהא ניתן לעדכון בכל עת במהלך תקופת הפעילות ולאחריה על ידי החברה. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה.
 
2. פרשנות
 
2.1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין. 
 
2.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 
 
2.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 
3. תנאי ההשתתפות בפעילות
 
3.1. הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה ולתקנון האתר, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
 
3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 
3.3. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי משתתף ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות שילוב קישורים לאתר בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת.
 
4. תיאור הפעילות 
 
4.1. הטבה אחת לכל לקוח לכל קנייה ב-250 ₪ ומעלה. המתנה תישלח בתוך החבילה עם המוצרים שהוזמנו. 
4.2. ההטבה מחושבת על קניה חד פעמית בסכום הנקוב ומעלה. מחיר המוצרים עצמם לאחר כל הטבה והנחה אחרת אם חלה, וללא מחיר הובלה, לרבות הטבת יום הולדת ומימוש נקודות. 
4.3. המבצע יתקיים באתר האינטרנט בלבד. 
4.4. קבלת הזכאות להטבה תינתן במעמד השלמת הרכישה. 
 
5. חלוקת המתנה 
5.1. המתנה, כהגדרתו לעיל, תסופק לרוכשים, בהתאם לתנאי המשלוח באתר ביחד עם המוצרים שנרכשו וזאת על פי הפרטים אשר יוכנסו במעמד הרכישה. לא ניתן לפצל את משלוח המתנה ממשלוח המוצרים והם יסופקו לכתובת אחת. מובהר כי האחריות הבלעדית למתנה, תקינותה וכל הנלווה לה והקשור בה מוטלים אך ורק על הספק, והחברה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ההטבה הניתנת. החברה לא תהיה אחראית, בשום צורה ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, למתנה ולכל הקשור בה, לרבות כל נזק אשר עלול להיגרם לרוכשים ו/או לצד שלישי כלשהו מהשימוש במתנה ו/או בקשר אליה ולרוכש לא תהיה כל טענה שהיא כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לגבי טיב המתנה  ו/או איכותה ו/או כל נזק/קלקול/פגם במתנה וכו'.  
 
5.2. הספק תישא באחריות למוצר למשך 3 חודשים ממעמד המסירה. בכל פנייה בקשר למתנה יש לפנות לשירות הלקוחות של ד"ר עור, אשר יפנו במידת הצורך את הסוגיה לטיפול ובחינת הספק. 
 
5.3. תשלום מס, ניכוי או תשלום חובה אחר, מכל סוג שהוא, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה במתנה, אם יחול, יחול על הרוכש ועל חשבונו בלבד. 
 
5.4. לא ניתן להחזיר ו/או להמיר ו/או לשנות את המתנה בכל אופן וצורה שהם.  מובהר כי הזכות לקבלת המתנה אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.
 
5.5. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את המתנה, ולהציע במקומה מתנה חלופית שהינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בעל ערך דומה, ולרוכש לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.  
 
5.6. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי רוכש באתר לדרוש מאת החברה להמיר את המתנה במתנה אחרת ו/או בכסף או בשווה כסף.
 
 
6. תחזוקת המתנה 
לבקשת הספק, החברה מציינת את הנחיות הספק לאופן ביצוע תחזוקת המתנה, שכן מדובר בתכשיט מצופה זהב, ועל כן: 
6.1. יש להסירו במקלחת ולהימנע מהרטבת המוצר לרבות בבריכה או בים, וכן להימנע מחשיפתו לחומרים כימיים על מנת לשמור עליו לאורך זמן;
6.2. אם ידועה רגישות לציפוי זהב יש להימנע מלכתחילה בשימוש במוצר;
6.3. אם מתגלה רגישות יש להפסיק מיידית את השימוש במוצר.
 
7. ויתור ופטור מאחריות
 
7.1. ניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולרוכשים באתר לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות וכל הקשור בו. 
 
7.2. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
 
7.3. כל הזכויות בקשר עם הפעילות לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
  
7.4. ברכישתו, מצהיר הרוכש באתר באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי הוא פוטר את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות, וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות. 
 
7.5. במידה וקיים חשד כי רוכש בפעילות עבר על כללי התקנון ו/או כל דין, רשאית החברה לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר, לא להעניק את המתנה, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת המתנה מכוח השתתפותו תפקע באופן מידי.
 
 
8. הגנה על פרטיות 
8.1. החברה ו/או הספק ישמרו על הפרטים שיועברו להם, בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, הרוכש באתר נותן בזאת הסכמתו, כי החברה ו/או הספק יהיו רשאים:
8.1.1. להעביר פרטי הרוכש לאחר, על פי סמכות שבדין;
8.1.2. לפעול כדי להגן על האינטרסים של החברה ו/או הספק ו/או משתתפים  אחרים בתחרות;
8.1.3. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
8.2. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים לרבות הספק, את פרטיו האישיים של רוכש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
8.2.1. במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של החברה או/ו הספק.
8.2.2. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה ו/או לספק לעשות כן;
8.2.3. בכל מקרה שלדעת החברה ו/או הספק חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
8.3. החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים, כי המידע המצוי בעמוד ו/או באתר יהיה חסין באופן מוחלט, מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינם אחראים כלפי רוכש באתר, לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית.
 
9. שונות 
9.1. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 
9.2. תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
9.3. כל הזכויות בקשר עם המבצע ו/או פעילות ו/או בהתייחס למותג דוקטור עור, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
9.4. החברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות כולה או חלקה ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי הפעילות ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
9.5. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל התחרות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
9.6. החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש לרוכש. לרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
ט.ל.ח.