תקנון פעילות "מתנה בהפתעה"

1. הגדרות 
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"עורכת הפעילות" או "החברה" 
ניאושופ שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 51-491833-3, מרחוב השילוח 6, פתח תקווה 4951439, ישראל
 
"הפעילות" כל משתתף שירכוש מוצרי ממוצרי ד"ר עור באמצעות אתר האון-ליין של עורכת הפעילות יהיה זכאי לקבל מתנה אחת בלבד מבין רשימת מתנות המשתתפות במבצע. סוג המתנה שכל משתתף יקבל הינו אקראי והמשתתף לא יוכל לבחור מתנה ספציפית מבין המתנות המשתתפות במבצע. 
 
"המשתתף" 
הפעילות הינה לכלל הציבור ובלבד שהמשתתף: (1) מלאו לו 18 שנים; (2) תושב מדינת ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל; (3) רכש סל קניות כהגדרתו להלן באתר האון-ליין של עורכת הפעילות. 
 
מובהר, כי רכישת מוצרי ד"ר עור בנקודות מכירה ולא באמצעות אתר האון-ליין של עורכת הפעילות לא יזכה את הרוכש במתנה.
 
"אתר און-ליין" או "דף המותג"
אתר האינטרנט של מותג "ד"ר עור", שכתובתו: www.dr-or.co.il
 
 
"תקופת הפעילות"
הפעילות תתבצע החל מיום 4.4.2019 ועד ליום 21.4.2019 בשעה 10:00. 
 
על אף האמור, עורכת הפעילות רשאית על פי שיקול דעתה לקצר את תקופת הפעילות מכל סיבה שהיא לרבות בשל גמר מלאי המתנות ו/או להאריכה.
במקרים אלו למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.
 
"המתנות" 
סוגי המתנות המשתתפות בפעילות ואשר מביניהם יקבל משתתף מתנה אחת הינן כדלקמן:
  • קרם לילה אנטי אייג'ינג רטין עור,  50 מ"ל.
  • קרם יום אנטי אייג'ינג רטין עור,  50 מ"ל.
  • ערכת מוצרים מפנקת לטיפוח הגוף הכוללת: תחליב גוף קלאסי בניחוח מאסק- 400 מ"ל, תחליב רחצה קלאסי בניחוח מאסק- 700  מ"ל, קרם ידיים קלאסי- 100 מ"ל , קרם רגליים לעור יבש- 100 מ"ל .
  • תחליב גוף וניל טרופי - 400 מ"ל . 
  • תחליב רחצה קלאסי וניל טרופי - 700 מ"ל . 
  • פילינג גרגירים עדין 50 מ"ל 
  • 50 ש"ח לקנייה הבאה.
מובהר, כי שובר הנחה (קופון) ניתן יהיה למימוש רק באמצעות רכישה באתר האון-ליין של עורכת הפעילות, אשר באמצעותו רכש המשתתף את המוצרים שהקנו לו את המתנה.
 
תוקף מימוש הקופון הינו כנקוב בקופון ולא יאוחר מיום 30.9.19.
 
"התקנון"
תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן. הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת המבצע ולאחריה על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה. 
2. כללי
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין לעיון וקריאה דרך אתר החברה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ביותר שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 
2.3. בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3. ההשתתפות בפעילות
3.1. על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו בפעילות הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 18 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר לעשות שימוש בפרטים, במידע שיעלה לאתר במסגרת הפעילות, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה. בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב השתתפותו בה.
3.2. אופן השתתפות בפעילות יעשה באופן הבא: אדם מן הציבור הנכלל בהגדרה של "משתתף", יבצע הרשמה באתר במסגרתה הוא יאשר כי הוא מסכים לקבלת חומר דיוורי מקבוצת ניאופרם, ימלא את הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים (שם מלא, דוא"ל, מס טלפון, כתובת מגורים) ויבצע רכישה של מוצר או מוצרים באתר האון-ליין של עורכת הפעילות בלבד. 
3.3. מובהר, כי כל אדם רשאי להירשם ולהשתתף פעם אחת בפעילות ולקבל במהלך הפעילות מתנה אחת בלבד מבין המתנות המפורטות לעיל. משתתף שיבצע רכישה נוספת של מוצר ממוצרי ד"ר עור במועד אחר שבמהלך הפעילות לא יהיה זכאי לקבל מתנה נוספת בגין כך. 
• סיום מוקדם של הפעילות
3.4. עורכת הפעילות מוצאת לנכון להדגיש, כי מבצע  'כל קניה זוכה' במסגרתו מחלקת עורכת הפעילות מתנות למשתתפים, הינו מוגבל במלאי כמות המתנות שיחולקו (מלאי מינימאלי של 200 יח' לכלל המתנות השונות).
לפיכך, היה ומלאי המתנות שיחולקו או שיהיה על עורכת הפעילות לחלק יסתיים עוד טרם סיומה של תקופת הפעילות, הרי שפעילות זו תבוא לסיומה בטרם עת.
עורכת הפעילות שומרת על זכותה להעביר מעת לעת לנרשמים הודעות ועידכונים לגבי הפעילות.
3.5. אין להעלות במסגרת הליך ההרשמה כל מידע אשר כולל תוכן שאינו חוקי או מהווה (או עלול להיות) הפרה של דין כלשהו ו/או שהינה בעל אופי מיני או גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות ו/או  בעלי אופי בוטה או מאיים, מגונה, גס או בלתי הולם ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור או שיש בו כדי להעליב ו/או המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או פוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת ו/או לא להעלות תמונה הכוללת תוכן שהוא שקרי או מטעה ו/או תמונה המפירה זכויות יוצרים.
3.6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה הזכות להסיר לאלתר כל מידע ו/או תוכן כאמור שאינם על פי הוראות תקנון זה. משתתף שיפר הוראה זו יישא בכל התוצאות וההשלכות בגין הפרתו לרבות בהוצאות ונזקים כספיים שיגרמו לצדדים שלישיים ו/או לעורכת הפעילות ו/או לקבוצת ניאופרם.
3.7. כל מידע ו/או תוכן שהועלו לדף המותג, ככל שיועלו, הינן באחריותו הבלעדיות של המשתתף שהעלה אותה.
3.8. עורכת הפעילות רשאית (אך אינה חייבת) להסיר כל מידע ו/או תוכן כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי. מנהלת הפעילות אינה מחויבת לעדכן את המשתתף קודם להסרת המידע או התוכן, ולא תהא חייבת במתן הסבר לסיבה להסרתה. 
3.9. בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי הפעילות, לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.
3.10. ידוע למשתתף כי יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות לרבות באחריות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שימנעו הירשמות לפעילות ו/או העלאת מידע ו/או השלמת הליך ההרשמה. למשתתף לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפיהן ו/או כלפי מי מטעמן בקשר לכך. לפיכך, עורכת הפעילות ממליצה למשתתפים שלא להמתין עד לסמוך לסוף תקופת הפעילות בכדי לבצע הרשמה לפעילות.
4. הפעילות וקבלת המתנות
4.1. תקופת הפעילות הינה בין ה- 4.4.2019 ועד ה- 21.4.19 בשעה 10:00. יובהר שוב, כי לעורכת הפעילות יש זכות לשנות את מועדי המבצע, לקצרו ו/או אף להאריכו, הכל כמפורט בסעיף הגדרות לעיל תחת הכותרת "תקופת הפעילות".
4.2. משתתף שביצע הרשמה תקינה ורכישת מוצרים כאמור לעיל באופן המזכה אותה במתנה, יקבל את אחת מבן המתנות, כהגדרתן לעיל, באופן אקראי ומבלי שתיהיה לו הזכות לבחור את סוג המתנה שיקבל. העדכון על קבלת המתנה יהיה לאחר הרכישה ובאמצעות קבלת דוא"ל בלבד! לא ניתן להחליף מתנות. 
4.3. משתתף שיהיה זכאי לקבל מתנה מסוג של הנחה לרכישה עתידית של מוצר/י ד"ר עור באתר האון-ליין של עורכת הפעילות, יקבל קופון הנחה באמצעות הדוא"ל שישלח לכתובת הדוא"ל שיזין המשתתף במהלך הליך ההרשמה לפעילות. הקופון ישלח למשתתף במהלך יום עסקים שלאחר השלמת הרכישה וההרשמה לפעילות.
לכל בירור, שאלה ו/או בעייה ניתן ליצור קשר טלפוני או באמצעות דוא"ל עם שירות הלקוחות של עורכת הפעילות. טלפון: 03-9373200; דוא"ל: Dr-Or@dr-or.co.il.
4.4. משתתף שיהיה זכאי לקבל מתנה מסוג מוצר, המתנה תישלח אליו יחד עם יתר המוצרים שרכש במסגרת השתתפותו בפעילות. עלות משלוח מוצרים הינה בהתאם למדיניות הנהוגה אצל עורכת הפעילות וכמפורט באתר עורכת הפעילות.
4.5. משתתף שיזין פרטים שגויים ו/או חסרים לאורם לא ניתן יהיה לספק לו את המתנה, לרבות כתובת דוא"ל או כתובת מגורים לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ולא יהיה זכאי לקבל מתנה גם אם ישלים את הפרטים לאחר שחלף מועד המבצע או לאחר שאזל מלאי המתנות שבמבצע. כך הם הדברים גם במיקרה בו ימנע מעורכת הפעילות לספק את המתנה למשתתף בשל תקלה כלשהי שהמשתתף אחראי לה.
4.6. המתנה אינה ניתן לזיכוי ולא יחולו לגביה הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. המתנה שתחולק במסגרת פעילות זה אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מתנה ו/או מוצר אחר, והמשתתף לא יוכל להעלות טענה כי סוג המתנה אינו מתאים לצרכיו ו/או למינו ו/או בשל כל סיבה אחרת, למעט בשל פגם בייצורה. 
כן מובהר, כי לעניין ביטול העסקה של רכישת המוצרים שזיכתה את המשתתף במתנה, לא יוכל משתתף לבטל את העסקה לאחר שפתח את המתנה ו/או אריזתה ו/או עשה שימוש במתנה ו/או מימש את הקופון, ובמיקרה כזה תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 לא יחולו לגבי אותה עסקה. 
אם משתתף יבטל את רכישתו, אזי ביטול העסקה יהיה מותנה בהשבת המתנה לעורכת הפעילות, זאת בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, בדבר אי שימוש במתנה ו/או פתיחת אריזתה.
יובהר! במקרה של קבלת קופון, מימוש הקופון הינו חד פעמי ויש לממשו בתוך תאריך תקפותו הנקוב בו ולא ינתן עודף אם הוא ימומש במסגרת רכישה שסכומה נמוך מגובה הקופון.
4.7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין הקשור לפעילות.
5. פטור מאחריות
5.1. המתנה מוענקת על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה "כפי שהיא" (as is) ואין כל התחייבות שהיא תתאים למטרה כלשהי או לצרכיו של משתתף ו/או זוכה ספציפי ו/או למי מילדיו ו/או למי מטעמו. לפיכך, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר למתנה לרבות אי התאמתה לצרכיו ו/או מגבלותיה, רכיביה למעט אם יהיה פגם בייצורה.
5.2. במידה ויחול שינוי כלשהו בהרכב המתנות, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ובלבד שהמתנה החלופית תיהיה בעלת אותו ערך כספי. 
5.3. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שעל אף מאמצי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע ו/או להקשות על המשתתף לקבל מתנה ו/או לממשה, והמשתתף מסכים לפטור את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם, למעט אם הן עשו כן בזדון, שגם אז כל תרופותיו יהיו עד לגובה המתנה. 
5.4. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא רשאית עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיהן.
5.5. כמו כן, מודגש, כי פעילות ההירשמות לפעילות כפופה בין היתר לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור, ובכלל זה מאתר האינטרנט שלה, דף המותג או דף "פייסבוק" שלה. 
5.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו משתתף או כל אדם אחר בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6. הגנה על פרטיות 
6.1. כאמור לעיל, השתתפות ו/או זכיה בפעילות כרוכים במתן הרשאה לפרטי המשתתף ו/או מסירת פרטים ונתונים לגבי המשתמש ו/או משפחתו. 
6.2. עורכת הפעילות תשמורנה על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית:
6.2.1. להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין ו/או למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
6.2.2. לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות או של לקוחותיהם;
6.2.3. לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכי הפעילות לגבי המשתתף או הזוכה, כפי שאלו נמסרו על ידו במסגרת השתתפותו והירשמותו לפעילות;
6.2.4. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
6.3. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים למעט לחברות ההובלה ו/או לחברות מקבוצת ניאופרם, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות ו/או חומר שהעלה, אלא במקרים המפורטים להלן:
6.3.1. לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם חלוקת ו/או שליחתן המתנות, כגון דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב לרבות עובדי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
6.3.2. במקרה שהפרו את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של עורכי הפעילות.
6.3.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכי הפעילות לעשות כן.
6.3.4. בכל מקרה שעורכי הפעילות יסברו כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
6.4. עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי באתר לרבות פרטים ומידע שהועלו על ידי המשתתף יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
7. שונות
7.1. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
 
*******